Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

V našem računovodskem servisu opravljamo vse storitve povezane s potrebami računovodstva/knjigovodstva na zahtevo zakonodajalca tako kot tiste, ki so potrebne in pomembne za tekoče nadziranje poslovanja vašega podjetja, spremljanje in načrtovanje bodočih aktivnosti.

Prisluhnili bomo vašim potrebam in željam po organizaciji računovodskih opravil in delitvi dela. Programksa oprema e-računi, ki jo uporabljamo omogoča več različnih načinov sodelovanja, s tem pa lahko pripomore tudi k zniževanju stroška storitev knjigovodskega evidentiranja.

Računovodske storitve

vodenje glavne knjige
analitično po stroškovnih mestih in/ali stroškovnih nosilcih
analitična evidenca saldakontov
evidenca terjatev in obveznosti
opominjanje
izpisi IOP
obračun davka na dodano vrednost
obračun DDV one stop shop (OSS)
vodenje davčnih evidenc
vodenje blagajne
blagajniški izdatki in prejemki
blagajniški dnevnik
dnevni izkupički
vodenje plačilnega prometa
bančni izpiski
obračun obresti
obračun plač in drugih osebnih prejemkov
obračun plač, regresa in nagrad zaposlenim
obračun bonitet
podjemne pogodbe
avtorski honorarji
najemnine
izplačila nagrad
izplačila odpravnin
obračun nalogov za službena potovanja
amortizacija
vodenje registra osnovnih sredstev
obračun amortizacije
prevrednotenja in odpisi osnovnih sredstev
obračuni socialnih prispevkov zavezanca
iz delava medletnih bilanc
izdelava letnih poročil
priprava dokumentacije za odobritev bančnega posojila
izdelava poročil za Banko Slovenije