Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Razlike med s.p. in d.o.o. – pravno formalni vidik:

s.p. d.o.o.
Pravno-formalna oblika Fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Pravna oseba, ki opravlja dejavnost.
Ustanovni kapital Ni ustanovnega kapitala. 7.500,00 evrov
Poslovanje S.p. lahko svobodno razpolaga s prisluženim denarjem. Prisluženi denar družbenika ni njegov, ampak pripada d.o.o.
Obdavčitev dobička Progresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici (*ob izpolnjevanju določenih pogojev se dobiček lahko obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 %). 22 % fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizične osebe je obdavčeno s 25 %
Odgovornost Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem. D.o.o. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik v osnovi ne odgovarja za obveznosti družbe.
Plača Plača podjetnika je dobiček s.p. Dvigi denarja med letom niso odhodek za s.p., razen prispevkov. Plača družbenika, ki je zaposlen v d.o.o., je odhodek za d.o.o.
Prispevki Posameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za odmero prispevkov je dobiček s.p. V kolikor je posameznik že vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje zgolj pavšalne prispevke (t.i. popoldanski s.p.) V kolikor je družbenik zaposlen v d.o.o., je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero prispevkov je plača. Družbenik – poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je vključen v zavarovanje kot družbenik. Osnova za odmero prispevkov so vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela. Višina prispevkov ni odvisna od višine dobička d.o.o..
Računovodstvo Enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali *normirani odhodki. Dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo.

Obdavčitev normirancev od 01.01.2023 naprej.

V primeru, da ste polno samozaposleni ali imate zaposleno 1 osebo za polni delovni čas se do višine 50.000€ za vas nič ne spreminja, občutno zmanjšanje priznanih odhodkov pa boste občutili že pri prihodkih nad 50.000€, saj se iz doslej priznanih  odhodkov v višini 80% vseh prihodkov, le-ti zmanjšajo kar za polovico na višino 40% prihodkov. Pri ustvarjenih prihodkih nad 100.000€ pa prihodki sploh niso priznani!

Spodnja tabela prikazuje primer samozaposlenega ali vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas za najmanj 9 mesecev

nad do Normirani odhodki
0 50.000,00 80%
50.000,00 100.000,00 40%
100.000,00 0%

Spodnja tabela pa prikazuje primer za popoldanski s.p. – normiranec, če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja.

nad do Normirani odhodki
0 12.500,00 80%
12.500,00 50.000,00 40%
50.000,00 0%

*Razlike med s.p. in d.o.o. – davčni vidik

2023 navadni s.p. normirani s.p. d.o.o. normirani d.o.o.
Obdavčitev Progresivna Pavšalna (cedularna)
Davčna osnova Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. 20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov. Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. 20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov.
Davčno obdobje Koledarsko leto Koledarsko leto Lahko je različno od koledarskega leta, vendar ne sme presegati obdobja 12 mesecev in se ga 3 leta ne sme spreminjati Koledarsko leto
Splošna stopnja obdavčitve Glede na dohodninsko lestvico (16, 26, 33, 39, 50 %) 20 % 22 % 22 %
Možnost uveljavljanja davčnih olajšav Da Ne Da Ne

S.p. – davek od dohodka iz dejavnosti = dohodnina 

S.p. je fizična oseba in je zato obdavčen z dohodnino.

Stopnje dohodnine za leto 2023:

Če znaša letna davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih
do 8.755,00 16%
8.755 25.750,00 1.400,80 + 26% nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 + 33% nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 + 39 % nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40 + 50 % nad 74.160,00

Navadni s.p. ima možnost uveljavljanja splošnih, osebnih in posebnih olajšav že v obračunu davka od dohodka iz dejavnosti, medtem ko normirani s.p. te možnosti nima.

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2023:

Če znaša skupni dohodek v evrih Znaša splošna olajšava v evrih
nad do
16.000,00 5.000,00 + (18.761,40 – 1,17259 x skupni dohodek)
16.000,00 5.000,00

D.o.o. – davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodka iz kapitala

Dobiček pravnih oseb je obdavčen z 22 % stopnjo ne glede na to, ali ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih ali normiranih odhodkov..

Obdavčena so tudi izplačila dobička-dividend pravne osebe družbenikom. Obdavčitev dividend je odvisna predvsem od statusa prejemnika, torej ali je prejemnik fizična oseba ali pravna oseba. Izplačilo dividende fizični osebi je obdavčeno z dohodnino po davčni stopnji 25 % – davek odtegne izplačevalec dohodka. V kolikor je dividenda izplačana družbeniku-pravni osebi, ki je davčni rezident Slovenije, davčnega odtegljaja ni treba odtegniti, v kolikor prejemnik pred izplačilom izplačevalcu predloži svojo davčno številko.

Udeležba na dobičku fizični osebi je obdavčena s 25 % stopnjo, ki predstavlja dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se prejete dividende ne vključujejo v letno napoved za odmero dohodnine oziroma informativni izračun dohodnine.

Glede na dolžino lastništva/imetništva kapitala v primeru odsvojitve kapitala pa: 

– do dopolnjenih petih let imetništva kapitala: 25 % dohodnine

– po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala: 20 % dohodnine

–  po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala: 15 % dohodnine

– po 15 letih imetništva kapitala: 0 % dohodnine