Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

faq

Najbolj pogosta vprašanja

Kako vložiti e-izvršbo?

Običajna praksa je, da dolžnika najprej opozorimo z opominom (ustni opomin, pošljemo izpis odprtih postavk, pošljemo opomin ali opomin pred tožbo...). Če je opomin učinkovit, se tako izognemo postopku izvršbe. Potrebno je tudi vedeti, da opominjanje ni pogoj za vložitev izvršbe.  

Neplačnike lahko izterjate po sodni poti, preko postopka Izvršbe.

Izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko vložite samo na predpisanih obrazcih ali po elektronski poti, in sicer na spletni strani portala e-sodstva.

Vložitev izvršbe na osnovi verodostojne listine: 

- faktura (račun, obračun obresti),
- menica in ček s protestom in povratnim računom,
- javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
- izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica, izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene osebe),
- po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba),
- listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,
- plačilna lista (v postopku izterjave plače, povračila prevoza, malice,...).
 
Podrobnejši postopek se nahaja na spletni povezavi portala e-sodstvo
 
Da je predlog e-izvršbe popoln, je potrebno za vsako posamezno izvršbo plačati še sodno takso sodišču v višini 44 EUR.
 
ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica 
Kaj je osebni stečaj?

Osebni stečaj je postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okiru svojih zmožnosti poplačajo svoje upnike. V stečajnem postopku lahko predlagajo sodišču, da jih oprosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v osebnem stečaju.

Pogoji za osebni stečaj: Dolžnik v zadnjih dveh mesecih zamuja s plačili svojih obveznosti ali njegovi dolgovi presegajo vrednost premoženja.
 
Do konca leta 2013 je sodišče zahtevalo 2.200€ predujma.
S spremembo zakona tega zneska ni več potrebno poravnati.
 
Pogoji za odpust obveznosti: 
- V primeru brezposelnosti je potrebno aktivno iskanje zaposlitve
- Štečajni dolžnik še ni imel odpuščenih obveznosti v zadnjih 10 letih ali neodplačno ravnal s premoženjem v zadnjih 3 letih
- Stečajni dolžnik ne sme zapadati v nove dolgove
- Stečajni dolžnik ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano
 
Kaj je še dobro vedeti: 
- Postopek osebnega stečaja traja do 2 -5 let
- S sklepom o osebnem stečaju se ustavijo vsi rubeži in izvršbe
- Z vašim premoženjem upravlja stečajni upravitelj – prepusti vam nujni delež
- Vaše premoženje gre v primeru osebnega stečaja v stečajno maso
- Lahko ste zaposleni ali brezposelni
- Prihodki in premoženje vaših partnerjev in družinskih članov ne spadajo v stečajno maso
- Za osebni stečaj ne potrebujete premoženja
- Odpust obveznosti se nanaša na vse dolgove, ki so nastali pred začetkom osebnega stečaja
 
ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica 
 
Kako dolgo je potrebno hraniti poslovno dokumentacijo?

RS ne določajo več rokov hrambe za poslovne knjige/knjigovodske listine (razen tistih, ki jih moramo hraniti trajno), zato moramo pri presoji kakšen rok hrambe bomo določili v internih aktih, upoštevati predvsem zakonodajo s posameznega področja. Pri tem pa je najbolje, da za vsebinsko povezane listine upoštevamo najdaljši rok, ki ga določa posamezen zakon.

1. zakon o gospodarskih družbah določa v 54. členu, da se trajno hranijo:

- poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik kot temeljni knjigi)

- bilance stanja, poslovnega izida oziroma letna poročila vključno s poslovnim poročilom

2. Zakon o evidencah na področju dela: 

- vodenje evidenc o zaposlenih delavcih= trajno

- vodenje evidenc o stroških dela = trajno

- vodenje evidenc o izrabi delovnega časa

3. Zakon o davku na dodano vrednost: 

- računi, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev..najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo

- hramba računov, ki se nanašajo na nepremičnine najmanj 20 let po poteku leta, na katero se nanašajo

Iz tega sledi = prejeti in izdani računi s prilogami (dobavnice, prevzemni dokumenti) = 10 let z izjemo prejetih računov za nepremičnine, kjer je 20 let…

4. Preostale knjigovodske listine:

- blagajniško poslovanje; izpiske denarnih sredstev, depozitne in kreditne pogodbe; druge pomožne poslovne knjige; temeljnice za knjiženje —- oblikujemo novo skupino listin, ki ji določimo razumni rok hrambe: npr. 5 let po poteku poslovnega leta na katero se nanašajo.

5. Letni računovodski izkazi in končni obračuni plač zaposlencev ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač zaposlencev, se hranijo trajno, pomožni obračuni pa dve leti. Letni obračuni se hranijo v izvirnikih.
 
ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica
Ali je možno podjetje ali s.p. dati v mirovanje?

Takšen postopek na AJPES ali sodišču ni mogoč ne za samostojne podjetnike kot tudi ne za gospodarske družbe. Obstaja pa zakon, ki pravi, da se podjetje ali samostojni podjetnik, ki 2 leti ne odda letnih poročil, briše iz registra.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica 

Kaj pomeni cedularna obdavčitev?

Cedularna obdavčitev pomeni, da gre za dokončno obdavčitev. Na tak način obdavčeni zneski se ne vštevajo v osnovo za odmero dohodnine.

Primer takšnih izplačil so najemnine izplačane fizičnim osebam, izplačila kapitalskih dobičkov, dohodnina od obresti...

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica 

Kdaj se je potrebno vključiti v sistem poročanja INTRASTAT?
Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen v statistično raziskovanje Intrastat, če:
 

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in

- je skupna vrednost njegovih odprem blaga v države članice EU ali prejemov blaga iz držav članic EU v preteklem koledarskem letu presegla t.i. nacionalni vključitveni prag. Vključitveni prag znaša 270.000 EUR za odpreme in 200.000 EUR za prejeme blaga.

Za vključitev v sistem prejmete poziv s strani CURS
 
ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica
Do katere mere je donacija priznana kot olajšava?

To olajšavo jemogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Uveljavlja se lahko olajšava za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica

Kakšne so davčne olajšave za investiranja za pravne osebe?

Pravna oseba lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove v posameznem davčnem obdobju.

Pri tem je treba upoštevati omejitve, kaj se ne šteje za neopredmetena sredstva in opremo.

Za neopredmetena sredstva se ne štejejo:

- dobro ime in

- stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Za opremo se ne štejejo:

- pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme in

- motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI*.

Olajšava za investiranje se ne more uveljavljati za nakup tiste opreme, ki sodi med pohištvo oziroma med pisarniško opremo, ne glede na to, če se ta uporablja pri opravljanju dejavnosti.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica