Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Koristne povezave

Uporabni dokumenti

Pomembni datumi

Pomembni datumi za pravne osebe
Davek Ime vloge 31. jan 28. feb 31. mar 30. jun
Davek od dohodkov pravnih oseb Obračun davka od dohodkov pravnih oseb* x
Davek na bilančno vsoto bank bračun davka na bilančno vsoto bank x
Dohodnina Dostava podatkov za odmero dohodnine x
IFI Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI x
Dohodnina Dostava podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov x
Dohodnina Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti x
DDV Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti x
DDV DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje**
DDV RP-O: Rekapitulacijsko poročilo***

* Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

** Če z ZDDV-1 ni določeno drugače, mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

*** RP-O: Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar 2022 jih predloži do 20. 2. 2022). 

Pomembni datumi za fizične osebe

Davek Ime vloge 31. jan 28. feb 31. mar 30. jun
Dohodnina Dostava podatkov za odmero dohodnine x
IFI Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve IFI x
Dohodnina Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti x
Dohodnina Dostava podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti x
DDV Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji  x
DDV DDV-O: Obračun davka na dodano vrednost za obdobje*

* Če z ZDDV-1 ni določeno drugače, mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali je za davčno obdobje za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja

Vir: FURS