Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Novosti pri izplačilu božičnice – poslovne uspešnosti, za leto 2023

Leto 2023 prinaša spremembe na področju izplačila poslovne uspešnosti. Spremembe se nanašajo na kriterije pri izplačilih poslovne uspešnosti, za katera velja ugodnejša davčna obdavčitev.

Od 1. 1. 2023 velja, da izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ dvakrat v koledarskem letu do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS.

Zadnja znana povprečna mesečna plača v RS zanaša 2.174,40 €, to je lahko višina božičnice ali poslovne uspešnosti, do katere se dohodnina ne obračuna in se ne upošteva v davčno osnovo, obračunajo in plačajo pa se vsi prispevki za socialno varnost.

  • gre za dohodek, izplačan v zvezi z delovnim razmerjem, pri čemer je lahko izplačan tudi v naravi, torej ni nujno, da gre za del plače za poslovno uspešnost kot jo določa zakon, ki ureja delovna razmerja, ki mora biti izplačan le v denarju,
  • dohodek ima po vsebini naravo plačila za poslovno uspešnost, torej ni relevantno poimenovanje dohodka v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi; kot plačilo za poslovno uspešnost se ne more obravnavati dohodek, ki po svoji naravi oziroma vsebini ni opredeljen z vezavo na poslovno uspešnost posameznega poslovnega subjekta, skupine ali njegovega sestavnega dela, temveč na delovno uspešnost posameznega delavca,
  • pravica do dohodka je določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, torej plačilo, ki temelji samo na pogodbi o zaposlitvi ne izpolnjuje tega pogoja, in
  • dohodek je izplačan vsem upravičenim delavcem, torej dohodek mora biti izplačan vsem upravičenim delavcem po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi. Pri tem ni nujno, da je vsem delavcem izplačana božičnica v enaki višini in se lahko razlikuje glede na kriterije, ki jih posamezen delavec dosega.

Spomnimo, dne 28. 11. 2022 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki 12. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 spreminja na način, da omejuje izplačilo in sicer največ dvakrat v koledarskem letu, ter črta besedilo » oziroma do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje«. Spreminja tudi zgoraj predstavljeni sedmi odstavek 109. člena ZDoh-2, in sicer na način, da se v letno davčno osnovo od plačila za poslovno uspešnost všteva vsota tega dohodka, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katero se dohodnina odmerja, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, zmanjšana za sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, ki mora na podlagi posebnih predpisov plačevati delojemalec, glede na deleže teh dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. V to vsoto se ne všteva posamezno izplačilo tega dohodka, za katerega niso izpolnjeni pogoji za davčno obravnavno po 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. Ta sprememba obravnavanega člena se začne uporabljati za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023.

ATLAS FINANCE D.O.O., Računovodski servis Nova Gorica