Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

ZAKON O EVIDENCAH S PODROČJA DELA IN SOCIALNE VARNOSTI  

21. aprila 2023 je bila sprejeta novela ZEPDSV-A, ki se začne uporabljati 20. novembra 2023 (Ur. l. RS, št. 40/06, v nadaljevanju: ZEPDSV)

KRATEK PREGLED SPREMEMB:

1. Opredelitev pojma delavca
2. Posredovanje podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
3. Podatki, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa
4. Vodenje evidence o izrabi delovnegačasa (vodi jih delodajalec)*
5. Obveznost hrambe evidence o izrabi delovnega časa
6. Elektronsko vodenje evidenc (samo v določenih primerih)
7. Prekrški in nova določitev glob za prekrškepreverite tukaj

V nadaljevanju je po zgoraj navedenih točkah podrobneje opisana vsaka od sprememb, ki ji bo potrebno upoštevati.

1. Kot delavec se v smislu tega zakona šteje vsaka oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo, torej tudi delo po podjemni pogodbi, študentsko delo, avtorsko delo, če se le to opravlja kot delo pri delodajalcu, delo družinskega pomočnika,… > obveznost vodenja evidence delovnega časa.

2. Sprejeta novela sedaj določa, da mora delodajalec podatke ZZZS posredovati z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najpozneje pred začetkom opravljanja dela (in ne več v roku 8 dni). Zaposlitve (prijave v zavarovanje) za 8 dni nazaj, ne bodo več mogoče.

3. Do sedaj veljavna ureditev glede evidence delovnega časa od delodajalcev zahtevala samo vnos podatkov o številu opravljenih ur, ne pa tudi podatka o začetku in zaključku dnevnega delovnega časa. Po novem je potrebno evidentirati začetek in zaključek delovnega časa. Odmor med delovnim časom je potrebno omogočiti, v internih aktih se lahko zapiše način uporabe, trajanje, ni pa ga potrebno posebej voditi v smilsu “začetek/konec odmora”.
ZEPDSV-A s tudi bistveno širi nabor podatkov, ki jih mora delodajalec voditi dnevno (nadure, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo delodajalca, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilonočno delo, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo v breme drugih organizacij, nedeljsko delo, praznično delo,…)

Vzorec Evidence o izrabi delovnega časa dobite tukaj.

4. POMEMBNA NOVOST > pisno obvestilo delavcu o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa
Uvaja se obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi za pretekli mesec do konca plačilnega dne ter pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki o evidenci delovnega časa. Pisno obvestilo lahko delodajalec pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Za obveznost seznanitve se šteje tudi neposreden elektronski dostop delavca do evidence o izrabi delovnega časa, ki ga zagotavlja delodajalec.

5. Obveznost hrambe evidence o izrabi delovnega časa > Novela delodajalcu nalaga obveznost, da evidenco o izrabi delovnega časa in dokumentacijo, na podlagi katere se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisujejo podatki, hrani na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela delavca.

6. Obveznost elektronskega vodenja evidence o izrabi delovnega časa novela uvaja za delodajalce, ki jim je bila izrečena globa zaradi kršitev določb o delovnem času po ZDR-1 ali določb po ZEPDSV (najmanj dve leti). Hkrati pa uvaja tudi možnost, da predlog za obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa podajo delavci, in sicer sindikat pri delodajalcu, svet delavcev ali delavski zaupnik. Če delodajalec takšen predlog zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti, o zavrnitvi predloga pa hkrati obvestiti tudi IRSD.


*Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za posameznega delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o izrabi delovnega časa, se hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo je delodajalec dolžan predložiti na zahtevo pristojnega organa.

Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o izrabi delovnega časa pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni, prevzame arhivsko gradivo Arhiv Republike Slovenije.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica