Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Solidarnostna sobota

ZIUOPZP je uvedel začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obvezen solidarnostni prispevek.
Solidarnostna sobota
Delodajalec lahko, za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode nastale zaradi poplav in plazov, določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto (če delovni proces poteka tudi v soboto, se lahko določi kateri drug dan). Posvetovanje o delovni soboti je potrebno izvesti s sindikatom, svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci v podjetju. Delo opravljajo le delavci, ki so predhodno podali pisno soglasje.
Obračun plače: Delavec je za delo na solidarnostno soboto upravičen do plačila za nadurno delo.
Prispevek delavca: neto plača
Prispevek delodajalca: enak znesek kot ga prispevajo delavci.
Poročanje: Obračun prispevkov se predloži na posebnem obrazcu na FURS. Plačilo se izvede v 10 dneh po predložitvi obračuna.
Prispevek se nakaže v Sklad za obnovo Slovenije.
Obvezni solidarnostni prispevek
Zavezanci za plačilo prispevka so fizične in pravne osebe, razen zavezancev, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Prispevka ne bodo nosile fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, če osnova za obračun solidarnostnega prispevka ne presega 35% povprečne plače zaposlenih v RS za leto 2023 oz. 2024.
Osnova za obračun prispevka:

 • fizičnih oseb je vsota bruto dohodkov, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine (vsi dohodki, ki so obdavčeni sintetično), vključno z izplačilom dela plače za poslovno uspešnost. Prav tako se prispevek obračuna od vseh ostalih dohodkov, ki jih prejme fizična oseba in so obdavčeni cedularno (najemnine, obresti, dividende, dobiček iz kapitala).
 • fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, je davčna osnova pred uveljavljanjem olajšav in izgub.
 • pravnih oseb je davčna osnova pred uveljavljanjem olajšav in izgub.
  Prispevek se obračuna od osnove v višini:
 • za fizične osebe 0,3%
 • za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe 0,8%
  Obvezni solidarnostni prispevek odmeri
 • za fizično osebo – FURS v postopku odmere dohodnine
 • za fizično osebo, ki opravlja dejavnost in ugotavlja davčno osnovo po normiranih odhodkih – FURS z izdajo odločbe o odmeri prispevka
 • za pravne osebe – pravna oseba sama v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
  Obvezni solidarnostni prispevek se ne šteje za davčno priznan odhodek po določbah ZDDPO-2 in ZDoh-2.
  Solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za vplačila iz naslova solidarnostnih sobot, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

ATLAS FINANCE d.o.o., Računovodski servis Nova Gorica

Vir: FinD-INFO