Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina 

Od 1. 11. 2022 je možna oddaja e-vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov.

Spletna aplikacija je dostopna na povezavi https://jrp.spiritslovenia.si/

Vlada RS je z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP – Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) določila začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva. 

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali zakonom, ki ureja zadruge, ali z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali z zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja društva, ali z zakonom, ki ureja zavode, in so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje iz 3. člena ZPGVCEP. Izvzeti so upravičenci, ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti v višini 1000 eurov ali več in zoper katere je začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, pa tudi tisti, ki so ceno svojih izdelkov ali storitev zaradi povišanja cen električne energije in zemeljskega plina dvignili za več kot desetino ter nekateri drugi, navedeni v zakonu. Med upravičence ne sodijo tudi subjekti, ki imajo registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (dejavnosti finančnih storitev, zavarovanja in pozavarovanja ter pokojninskih skladov) ter če zanje veljajo EU sankcije zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666).

Kakšne vrste in višine pomoči ponuja zakon?

Za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike, so predvidene tri vrste pomoči:

 • enostavna pomoč, pri kateri je  najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 eurov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 eurov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture);
 • posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona evrov;
 • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa ZPGVCEP.

Upravičeni stroški in višina financiranja

Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov,  pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Možnost oddaje vloge

Prijavitelji bodo lahko oddali e-vlogo za dodelitev pomoči v aplikaciji JRP, ki bo dostopna od 31. 10. 2022, od 12. ure naprej. Dodajanje podjetij, priprava in oddaja elektronskih vlog pa bo možna s 1. 11. 2022, od 12. ure dalje ter vse do 15. 11. 2022, do 12. ure, ko se zapre, kar pomeni, da po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.

Aplikacija bo večinoma preko čarovnika in/ali s pomočjo podrobnih navodil vodila uporabnika po posameznih postopkih. Za tiste, ki se odločajo med enostavno ali posebno pomočjo, bo med vnosom mogoče primerjati zneske, do katerih bi bil upravičenec upravičen v primeru ene ali druge pomoči. Zakoniti zastopnik prijavitelja bo za podpis vloge po ZPGVCEP potreboval kvalificirano digitalno potrdilo.

Oddaja vloge po korakih

 1. Uporabnik se registrira v aplikacijo JRP.
 2. Uporabnik se prijavi v aplikacijo JRP.
 3. Uporabnik doda podjetje, za katerega želi pridobiti pravico za pripravo in oddajo vloge po ZPGVCEP
 4. Uporabnik ustvari pooblastilo za 3. točko v aplikaciji JRP.
 5. Zakoniti zastopnik s kvalificiranim digitalnem potrdilom (KDP) podpiše pooblastilo uporabniku (in istočasno nam za FURS in OPERATERJE).
 6. Uporabnik naloži KDP podpisano pooblastilo v aplikacijo JRP in po uspešni potrditvi KDP podpisa pridobi pravico za pripravo in oddajo vloge po ZPGVCEP.
 7. Uporabnik pripravi vlogo. Vpiše podatke in naloži vse potrebne dokumente. Za dokumente se lahko tudi zahteva KDP podpis zakonitega zastopnika.  PAZI!  Cena na enoto se vpisuje v EUR/MWh, poraba pa v MWh. (MWh in ne kWh)
 8. Uporabnik ustvari PDF vloge.
 9. Zakoniti zastopnik KDP podpiše vlogo.
 10. Uporabnik naloži vlogo v JRP in jo odda.

Vzpostavljen podporni klicni center

Vzpostavljen bo tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Na voljo bo med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure.  Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja bosta še pred odprtjem aplikacije objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Za vsebinska vprašanja bo na voljo e-mail naslov: energenti@spiritslovenia.si. Na posamezna vprašanja vam ne bomo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Izplačilo nepovratne pomoči

Za izplačilo nepovratne pomoči bo pomembno, da je vloga oddana v roku, torej  do 15. 11. 2022, do 12. ure, in da so k njej priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh izplačilnih obdobjih. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023. Pomembno je tudi, da podjetja za izplačilo drugega dela, vnesejo dejanske podatke o ceni in količini od 15. 1. 2023 do 31. 1. 2023, za kar bodo dobila elektronsko sporočilo. 

Vir: Spirit

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica