Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Oblike dela upokojencev

Upokojenci lahko sklepajo podjemne in avtorske pogodbe, pogodbe o prokuri in pogodbe o poslovodenju, lahko so imenovani na različne funkcije v zasebnih in javnih pravnih osebah, lahko opravljajo delo upraviteljev, cenilcev, izvedencev, po spremembah zakona o urejanju trga dela pa lahko opravljajo tudi vsakovrstna začasna ali občasna dela, ne da bi prejemki na naštetih podlagah vplivali na izplačilo njihovih pokojnin. A vsaka od teh oblik dela ima posebnosti, ki jih je treba upoštevati ob sklenitvi pogodbe.

Institut začasnega in občasnega dela je namenjen prav upokojencem, vendar le tistim, ki prejemajo polno pokojnino in torej niso ostali v pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma se vanj ponovno vključili. To je delo, ki ni stalno ali nepretrgano, zato delodajalec zanj ne sklene delovnega razmerja. Delo ni začasno ali občasno, ker ga opravlja upokojenec, temveč zaradi svoje narave. Začasno je delo, ki traja krajše obdobje (na primer 10 dni), občasno pa tisto, ki nastaja le od časa do časa (na primer 3-krat letno po 15 dni). Za obe vrsti je značilno, da imata lastnosti delovnega razmerja, med katere spada zlasti vključitev upokojenca v organiziran delovni proces in osebno delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Začasno in občasno delo

Za opravljanje začasnega ali občasnega dela mora delodajalec z upokojencem skleniti pogodbo. Pri tem vsakega od njiju vežejo omejitve iz zakona o urejanju trga dela, po katerem lahko upokojenec tovrstno delo opravlja pri enem ali več delodajalcih, pri vseh skupaj pa največ 60 ur v koledarskem mesecu (prenos ur vnaslednji mesec ni dovoljen). Plačilo za uro dela ne sme biti manjše od 5,5 EUR, zgornji znesek plačila na uro pa ni omejen. Omejen pa je letni zaslužek upokojenca, ki ne sme presegati 8.235,53 EUR (zneski veljajo do februarja 2022).

Tudi delodajalec mora pri sklepanju tovrstnih pogodb upoštevati omejitve. Pogodbo o začasnem in občasnem delu lahko sklene za:

  • največ 60 ur, če nima zaposlenih,
  • 100 ur, če ima 1–10 zaposlenih,
  • 150 ur, če ima 11–30 zaposlenih,
  • 400 ur, če ima 31–50 zaposlenih,
  • 750 ur, če ima 51–100 zaposlenih,
  • 2-kratnik naštetih ur, če je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, in
    1.500 ur, če ima več kot 1.250 zaposlenih, vendar z odobritvijo Ministrstva za
    delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in največ za 3 mesece.


O opravljenem delu mora delodajalec voditi evidenco prihoda in odhoda ter števila opravljenih ur, dohodek pa mora upokojencu izplačati do 18. v mesecu za pretekli mesec. Delodajalec mora osebo, ki opravlja začasno ali občasno delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Prijavi jo elektronsko z obrazcem M12.
Čeprav ima začasno in občasno delo lastnosti delovnega razmerja, v ZDoh-2 ni podlage, da bi se v povezavi s povračili stroškov upokojencem obravnavalo kot delovno razmerje. Zato se povračila stroškov vštevajo v davčno osnovo, upokojenec pa lahko v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine poleg 10-odstotnih normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške prevoza in prenočevanja do zneskov po uredbi vlade.

Pravila in omejitve za začasno in občasno delo se ne nanašajo na delo upokojencev, ki so prokuristi in poslovodje. Prvič zato, ker se niti zastopanje niti poslovodenje ne more opravljati samo začasno ali občasno, drugič pa zato, ker niti delo prokurista niti delo poslovodje nima značilnih lastnosti delovnega razmerja. Prokurist in poslovodja opravljata delo povsem samostojno, in ne pod nadzorom delodajalca. Prokurist zastopa družbo v razmerju do tretjih oseb, delo poslovodje pa je nekje med delom podjemnika in mandatarja.

Delo po podjemni pogodbi

Upokojenec lahko delo po podjemni pogodbi opravlja poleg začasnega ali občasnega dela. S podjemno pogodbo se zaveže opraviti dogovorjeni posel. V razmerju z naročnikom deluje povsem samostojno, zato njuno razmerje nima
elementov delovnega razmerja. Če se mora delodajalec odločiti, katere vrste pogodbo skleniti z upokojencem, naj
razmisli, kakšno delo bo upokojenec opravil. Ali je to delo, ki je sicer sestavni del organiziranega poslovnega procesa, v katerega se bo upokojenec vključil in delal skupaj z zaposlenimi (zlasti če bo koga med njimi nadomeščal), ali pa gre za povsem samostojno delo oziroma posel (denimo izdelavo ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo), ki ga bo lahko opravil kadarkoli in kjerkoli, sam ali kdo drug v njegovem imenu? Pri tem si lahko delodajalec pomaga s sistemizacijo delovnih mest. Za opravljanje dela v okviru sistemiziranih delovnih
mest bo z upokojencem praviloma sklenil pogodbo o začasnem in občasnem delu, za drug enkraten, neponavljajoč se posel pa podjemno pogodbo.

Delodajalec mora osebo, ki opravlja pogodbeno delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Prijavi jo elektronsko z obrazcem M12. Delo upokojenca po podjemni pogodbi ni časovno omejeno in prav tako ni nobenih omejitev plačila za opravljeno delo.

Povračila stroškov se vštevajo v davčno osnovo, upokojenec pa ima možnost, da v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine poleg 10-odstotnih normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške prevoza in prenočevanja do zneskov po uredbi vlade.

Delo po pogodbi o avtorskem delu

Delo, izdelano na podlagi (podjemne) pogodbe o intelektualnih storitvah, ima pogosto lastnosti avtorskega dela. Za avtorsko delo gre, kadar je delo samostojna individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti ali umetnosti.

Avtorsko pogodbo je mogoče skleniti tudi z upokojencem.

Delo upokojenca po avtorski pogodbi ni časovno omejeno in prav tako ni nobenih omejitev plačila za opravljeno delo.

Delodajalec mora osebo, ki opravlja avtorsko delo, prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Prijavi jo elektronsko z obrazcem M12.

Kratkotrajno delo

Več o tem si lahko preberete v že objavljenem prispevku >>>>>

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica