Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Kratkotrjano delo

Fizična oseba dela na črno, če opravlja delo brez pogodbene podlage ali če opravlja neprijavljeno dejavnost. Obstajajo pa tudi zakonite vrste dela, ki se lahko opravljajo brezplačno brez posebne pogodbene podlage, pa niso zaposlitev na črno. Mednje spada tudi kratkotrajno delo, ki ga pod predpisanimi pogoji lahko opravljajo ožji sorodniki.

Kaj je kratkotrajno delo?

To je brezplačno opravljanje dela v mikro družbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi.

Mikro družba ali zavod mora torej imeti vsaj enega zaposlenega, da lahko druga oseba pri njem opravlja kratkotrajno delo.

To delo smejo opravljati

  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti (so)lastnika mikro družbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev (so)lastnika mikro družbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • oseba, s katero je (so)lastnik mikro družbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena (starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti (so)lastnika mikro družbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

Tovrstno delo lahko opravlja vsak, tudi če je v delovnem razmerju, brezposeln ali upokojen.

Po neuradnem mnenju Zavoda RS za zaposlovanje lahko kratkotrajno delo opravlja tudi družinski član, ki je kot iskalec zaposlitve prijavljen v njihovi evidenci brezposelnih oseb. Ker je tako delo po ZPDZC-1 brezplačno in omejeno na 40 ur mesečno, brezposelni osebi zavodu ni treba sporočati, da opravlja tako delo.

Kratkotrajno delo je brezplačno delo, ki se ne šteje za delo na črno, če se opravlja pod predpisanimi pogoji. Delodajalci morajo upoštevati Zakon o delovnih razmerjih3 (ZDR-1) ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. Po ZDR-1 je načelno prepovedano delo otrok, mlajših od 15 let. Predpisani so tudi omejitve delovnega časa in nočnega dela ter odmori in počitki. Prav tako zagotavlja varstvo žensk in delavcev, mlajših od 18 let.

Kratkotrajno delo lahko traja največ 40 ur mesečno. Delodajalec mora voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. Pred začetkom dela mu ni treba priglasiti opravljanja kratkotrajnega dela pri upravni enoti. Vendar mora osebo, ki to delo opravlja, prijaviti v zavarovanje za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12). Za to osebo mora mesečno plačevati prispevek za poškodbe pri delu (delodajalca) 5,46 EUR. Znesek tega prispevka se letno usklajuje.

EVIDENCA O OPRAVLJENEM KRATKOTRAJNEM DELU

Delodajalec mora voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu. Vanjo mora vpisati:

  • osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
  • uro začetka in konca opravljanja kratkotrajnega dela po dnevih ter
  • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela v posameznem mesecu.
  • evidenco ur opravljenega dela mora dnevno (ob začetku in koncu dela) podpisati oseba, ki kratkotrajno delo opravlja.

Delodajalec jo mora hraniti še dve leti po tem, ko oseba preneha opravljati kratkotrajno delo.

ATLAS FINANCE D.O.O.
Računovodski servis nova Gorica