Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Božičnica, poslovna uspešnost, nagrada

Del plače za poslovno uspešnost je delovnopravni institut, saj je sestavni del plače. Delodajalec ga lahko delavcu izplačuje mesečno skupaj s plačo ali pa enkrat letno, najpogosteje decembra.

Za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost se v praksi uporablja več pogovornih izrazov, ki jih zakonodaja ne pozna. Najdemo jih le v nekaterih kolektivnih pogodbah dejavnosti. Izplačilo poslovne uspešnosti imenujemo tudi božičnica, trinajsta plača, nagrada in podobno.

Ob določenih pogojih je letno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost lahko ugodneje davčno obravnavano. Katere pogoje mora delodajalec za to izpolniti, je odvisno od tega, ali mu podlago za določanje meril daje kolektivna pogodba ali pa jih mora določiti v splošnem aktu.

Kdaj zaposlenim pripada božičnica?

Delodajalec božičnico izplača svojim zaposlenim, v kolikor ga k temu zavezuje kolektivna pogodba, individualna pogodba o zaposlitvi ali v kolikor je tako opredelil v internem aktu oz. pravilniku.

Komu pripada Božičnica?

Božičnica pripada zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna pogodba, ali če je to določil delodajalec sam v svojem internem aktu.

V kolikor za delodajalca ne velja nobena kolektivna pogodba, ali kolektivna pogodba, ki za delodajalca velja, ne določa izplačila božičnice, lahko delodajalec, ki to želi, izplačilo božičnice določi sam v internem aktu.

Katerim zaposlenim pripada božičnica?
Merila za izplačilo božičnice morajo biti določena v kolektivni pogodbi, oz. v kolikor le-ta tega ne določa, v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni.

Kriteriji za izplačilo božičnice morajo tako biti delavcem znani. Prav tako je pomembno, da morajo imeti prav vsi delavci pri delodajalcu možnost te kriterije doseči.

Kakšna je višina božičnice?

Višino božičnice, kot omenjeno, v večini določajo posamezne kolektivne pogodbe.

V ostalih primerih višina izplačila božičnice ni določena oz. jo določi delodajalec.

Pri tem ni nujno, da je vsem delavcem izplačana božičnica v enaki višini in se lahko razlikuje glede na kriterije, ki jih posamezen delavec dosega.

Obdavčitev božičnice

Podobno kot to velja za regres, se tudi od božičnice ne plača dohodnine, v kolikor ne presega višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. V kolikor božičnica presega povprečno plačo, se obdavči znesek nad to omejitvijo.

Da je izplačilo božičnice oproščeno plačila dohodnine, mora izpolnjevati pogoje 12. 4.b točke 44. člena ZDoh-2.

Torej je pogoj, da:

  • imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali
  • je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe,
  • šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

Kljub temu pa je potrebno od celotnega zneska obračunati in plačati prispevke.

ATLAS FINANCE d.o.o.

Računovodski servis Nova Gorica