Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Poskusno delo in odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 125. členu ureja institut poskusnega dela. Poskusno delo mora biti med delavcem in delodajalcem dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi in je namenjeno preizkusu primernosti oz. ustreznosti delavca za določeno delovno mesto, preizkusu njegovih delovnih sposobnosti, upoštevaje pričakovanja delodajalca.

V času poskusnega dela delodajalec ugotovi, ali delavec izpolnjuje njegova pričakovanja oz. ali delavec dosega pričakovane delovne rezultate na delovnem mestu, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Nenazadnje pa je poskusno delo namenjeno tudi temu, da delavec oceni ali je neko delovno mesto zanj ustrezno ali ne.

ZDR-1 relativno skopo ureja poskusno delo, saj določa le to, da mora pogodba o zaposlitvi predvideti poskusno delo ter njegovo maksimalno trajanje ter možnost podaljšanja. Ostale določbe 125. člena ZDR-1 pa se nanašajo predvsem na primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, kar bo natančneje pojasnjeno v nadaljevanju.

O sami vsebini poskusnega dela oz. načinu spremljanja, ocenjevanja, predstavitve pričakovanih delovnih rezultatov, pa ZDR-1 ne govori. V tej zvezi je potrebno omeniti, da nekatere Kolektivne pogodbe še dodatno urejajo poskusno delo, na kar naj bodo delodajalci pri urejanju poskusnega dela pozorni. Način spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela je torej predvsem v rokah delodajalca, ki poskusno delo predvidi oz. uredi v splošnem aktu ter se o njem z delavcem dogovori v pogodbi o zaposlitvi.

V primeru, ko delavec uspešno opravi poskusno delo, se delovno razmerje nadaljuje. Težave pa lahko nastopijo v primeru, ko delodajalec oceni, da delavec poskusnega dela ni opravil in mu odpove pogodbo o zaposlitvi iz tega razloga.

Če torej delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz navedenega razloga mora biti pisna, razlog za odpoved pa mora biti ustrezno obrazložen. Odpovedni rok v primeru takšne odpovedi je 7 dni. Možen pa je tudi dogovor o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka.

Za zakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je predvsem potrebno, da ima delodajalec vnaprej jasno določeno, kdo in na kakšen način delavca med trajanjem poskusnega dela spremlja in ocenjuje, in kaj so pričakovani delovni rezultati za posamezno delovno mesto. Smiselno je, da delodajalec pisno seznani delavca s kriteriji ocenjevanja dela v času trajanja poskusnega dela. V primeru, da poskusno delo traja več mesecev, je priporočljivo to dobo razdeliti na več obdobij, ob izteku katerih se opravi nek povzetek dosedanjega dela in ugotovitev glede izpolnjevanja pričakovanj s strani delavca, s čemer je seveda smiselno seznaniti tudi delavca in ga opozoriti na eventualne pomanjkljivosti. Poskusno delo je potrebno dejansko spremljati s strani mentorja ali komisije, ki je bila za to imenovana.

Ob izteku poskusnega dela oz. med trajanjem poskusnega dela mora mentor oz. komisija izdelati pisno oceno poskusnega dela, ki je priloga eventualni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Priporočljivo je, da se ocena poskusnega dela in eventualna odpoved poda pred iztekom poskusne dobe.


Vse navedeno olajša obrazložitev in utemeljitev razloga v sami redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Razlog za podajo odpovedi je potrebno, kot že navedeno, ustrezno obrazložiti in izkazati, predvsem v primeru spora na sodišču, saj je dokazno breme na strani delodajalca.

Navedeno je mogoče razbrati tudi iz sodbe opr. št. Pdp 455/2019 z dne 3.7.2019, v kateri sodišče, med drugim, pravi: »Če so delavcu pričakovanja oziroma zahteve delodajalca na delovnem mestu, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi, znana, te pa delodajalec nato uporabi pri izdelavi ocene poskusnega dela, delodajalcu ni mogoče očitati, da ni imel kriterijev za izdelavo ocene poskusnega dela.«

Za zakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela je z vsebinskega vidika, predvsem pomembno, da delavec pozna pričakovane delovne rezultate, da so ti rezultati realni, da se delavca dejansko spremlja pri delu ves čas poskusne dobe in da je izdelana pisna ocena poskusnega dela. Delodajalec pa mora seveda upoštevati tudi postopkovna pravila določena v ZDR-1 ali veljavni Kolektivni pogodbi.

ATLAS FINANCE d.o.o.

RAČUNOVODSKI SERVIS NOVA GORICA